dr hab. Aneta Załazińska, prof. UJ

Językoznawca, członek Zespołu Retoryki i Komunikacji Publicznej oraz Zespołu Języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komisji Języka Religijnego Międzynarodowego Komitetu Slawistów, juror Olimpiady Literatury i Języka Polskiego i konkursów oratorskich, redaktor naukowy serii wydawniczej „Obrazowanie w komunikacji”.

Funkcje: profesor w Katedrze Teorii Komunikacji, kierownik kierunku studiów „język polski w komunikacji społecznej”, członek Rady Programowej Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych; wykładowca Podyplomowego Studium Retoryki UJ, Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy UJ, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Okręgowych Izb Radcowskich w Krakowie i Katowicach, lektor School of Medicine in English Collegium Medicum UJ.

Zainteresowania naukowe: semantyka i pragmatyka mowy, filozofia języka i teoria komunikowania, w szczególności: komunikacja niewerbalna oraz gesty towarzyszące mowie.

email: aneta.zalazinska@uj.edu.pla

 

Publikacje

książki:

 • Schematy myśli wyrażane w gestach. Gesty metaforyczne obrazujące wybrane abstrakcyjne relacje i zasoby podmiotu mówiącego, „Universitas", Kraków 2001.
 • Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Wydawnictwo "Znak", Kraków 2005 (współ.: M. Rusinek).
 • Niewerbalna struktura dialogu. W poszukiwaniu polskich wzorów narracyjnych i interakcyjnych zachowań komunikacyjnych, „Universitas", Kraków 2006.
 • Retoryka codzienna. Poradnik nie tylko językowy, Warszawa 2010, Wydawnictwo Czarna Owca, ss. 280, (+płyta DVD) (współ.: M. Rusinek).
 • Obraz. Słowo. Gest, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 • Jak się dogadać czyli retoryka codzienna, Kraków 2018, Wydawnictwo Znak, ss. 367(+płyta DVD) (współautor: M. Rusinek).

 

artykuły:

 • Aby zrozumieć każdy gest – znaczenie badań nad komunikacją niewerbalną[w:] „Ha art" nr 3, 2001.
 • W poszukiwaniu narzędzia badającego komunikację niewerbalną[w:] Język trzeciego tysiąclecia II, tom 1: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. G. Szpila, seria Język a komunikacja 4, Kraków, Wydawnictwo „Tertium", 2002.
 • The mental body. Gestures as signs of familiarized concepts[in:] Imagery in Language. Festschrift In Honour of Professor Ronald W. Langacker, ed. by Barbara Lewandowska-Tomaszczyk and Alina Kwiatkowska, "Peter Lang", Frankfurt am Main 2004, pp. 567- 584 (współ.: J. Antas).
 • Niewerbalne środki i strategie przekonywania stosowane w telewizyjnych debatach polityków[w:] Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowanie perswazyjnego, pod red. K. Leszczyńskiej, R. Garpiela, Wydawnictwo „Nomos", Kraków 2005 (współ.: J. Antas).
 • Mentalne ciało. Gesty jako znaki oswojonych pojęć[w:] Język trzeciego tysiąclecia III, tom 3: Język polski i języki obce – kontakty, kultura, dydaktyka, pod red. M. Dąbrowskiej, Wydawnictwo „Tertium" , Kraków 2005 (współ.: J. Antas).
 • Po co językoznawcy badania gestów, po co badaniom gestów językoznawca?[w:] „LingVaria", 2007, nr 2, s. 43-52.
 • Punkt wyjścia – czyli „Gramatyka kognitywna" Johna R. Tylora okiem polonisty[w:] „LingVaria", 2008, nr 1, s. 27-40 (współ.: J. Winiarska)
 • Czy Chrystus używałby PowerPointa? – debata o możliwości wykorzystania w homilii multimedialnych środków przekazu[w:] „Homo Dei" nr 4 (297) 2010, ss. 81-98.
 • Metoda analizy środków niewerbalnych pojawiających się podczas wypowiedzi (na podstawie programu Kuba Wojewódzki), [w:] Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, red. Jacek Wasilewski, Anna Nita, Gdańsk 2012, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 253-269.
 • Gest jako nośnik intencji i znaczeń [w:] Pragmatyka 2012. Streszczenia referatów, pod red. M. Kopytowskiej, Łódź 2012, , Primum Verbum,
 • Współczesne oblicze retoryki, czyli dlaczego polonistę należy uczyć mówić,[w:] Przyszłość polonistyki. Koncepcje – rewizje – przemiany, pod. red. Adama Dziadka, Krzysztofa Kłosińskiego, Filipa Mazurkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 177-189
 • Niewerbalne znaki sporu – gesty i inne zachowania towarzyszące mowie jako semiotyczne elementy konstytuujące i wyrażające spór, [w:] „Forum Artis Rhetoricae, nr 1 (32), 2013, s.34-53.
 • Gesty obrazujące konceptualizację czasu (na przykładach wypowiedzi Polaków), [w:] Poetyka gestów. Język-literatura-kultura, red. Tomasz Bielak, Jarosław Pacuła, Lidia Romaniszyn-Ziomek, Bielsko-Biała, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2014, s. 51-65
 • Komunikologia –  zarys teoretyczny i problemy praktyczne w świetle kształcenia kompetencji komunikacyjnych [w:] „LingVaria", 2014, nr 2, s. 29-42 (współ.: B. Drabik-Frączek)
 • Stosowność jako nadrzędna zasada kształtująca actio w "Kształceniu mówcy" Kwintyliana [w:] Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Język, działanie, kultura, red. Jagoda Bloch, Dorota Lewandowska-Jaros, Radosław Pawelec, Warszawa, 2014, Wydawnictwo Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego , s. 385-394.
 • Gest jako nośnik intencji i znaczeń – pragmatyczne funkcje korelatu słowno-gestycznego [w:] Semantyczne i pragmatyczne aspekty komunikacji. Od deminutywów do gestów, red. Wiktor Pskit, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, s. 101-116
 • Podstawy autoprezentacji [w:] Logopedia artystyczna, red. Barbara Kamińska, Stanisław Milewski, Gdańsk, Harmonia Universalis, 2016, s. 364-387.
 • Przyczyna Wiesław, Załazińska Aneta, Style wokalne głoszenia kazań, w: Lingua et gaudium. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Janowi Miodkowi. Pod redakcją Moniki Zaśko-Zielińskiej, Małgorzaty Misiak, Jana Kamienieckiego, Tomasza Piekota, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2016, s. 259-266
 • Paralingwistyczne aspekty oficjalnych wypowiedzi księży [w:] Mówi się, czyli o wymowie i wymowności Polaków. Materiały IX Forum Kultury Słowa, Szczecin, 9-11 października 2013, pod red. Ewy Kołodziejek i Agnieszki Choduń, Szczecin 2016, s. 127-137 (współautor: Wiesław Przyczyna)
 • Gesty jako akcenty mowy [w:] Mówi się, czyli o wymowie i wymowności Polaków. Materiały IX Forum Kultury Słowa, Szczecin, 9-11 października 2013, pod red. Ewy Kołodziejek i Agnieszki Choduń, Szczecin 2016, s. 189-203
 • Wpływ mediów na recepcję wątków społecznych zawartych w przemówieniach papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, Poznań Linguistic Forum 33 (2017): 91–104, DOI: 10.14746/psj.2017.33.8. (współautor: Wiesław Przyczyna)
 • Multimodalność komunikacji w perspektywie kognitywizmu (2018) [w:] Multimodalność komunikacji, red. J. Winiarska, A, Załazińska, Kraków, Księgarnia Akademicka, s. 7-18. (współautor: J. Winiarska)  
 • Perswazyjny wymiar ludzkiej komunikacji – od Kwintyliana do McNeilla [w:] “Forum Artis Rhetoricae”,
 • Retoryka a komunikacja. Jak używamy i naużywamy zasad ars rhetorica, nr 1/2019, s. 97–106.
 • Ucieleśnienie języka – rola zmysłów i percepcji w komunikacji multimodalnej (2019) [w:] Widzieć – rozumieć – komunikować, pod red. J. Winiarskiej i A. Załazińskiej, Kraków, Księgarnia Akademicka, s. 7-28. (współautor: J. Winiarska)
 • Homilia do dzieci – spojrzenie komunikologa (2019) [w:] Słowo, obraz, dźwięk w mszach świętych z udziałem dzieci, red. H. Sławiński, W. Przyczyna, Kraków, s.149-166.

Podręczniki

publikacje w serii „Jest tyle do powiedzenia"(pakiet dydaktyczny do języka polskiego dla klas 1-3 gimnazjum, współautorstwo: T. Marciszuk, T. Kosyra-Cieślak):

 • Jest tyle do powiedzenia. Język polski. Gimnazjum. Klasa 1, część 1, Warszawa 2009, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, ss.199
 • Jest tyle do powiedzenia. Język polski. Gimnazjum. Klasa 1, część 2,Warszawa 2009, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, ss.214.
 • Jest tyle do powiedzenia. Język polski. Gimnazjum. Klasa 1, część 1, Ćwiczenia,Warszawa 2009, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, ss.56.
 • Jest tyle do powiedzenia. Język polski. Gimnazjum. Klasa 1, część 2, Ćwiczenia, Warszawa 2009, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, ss.60.
 • Jest tyle do powiedzenia. Język polski. Gimnazjum. Program nauczania, Warszawa 2009, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, ss.38.
 • Jest tyle do powiedzenia. Język polski. Gimnazjum. Klasa 2, część 1, Warszawa 2010, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, ss.192
 • Jest tyle do powiedzenia. Język polski. Gimnazjum. Klasa 2, część 2, Warszawa 2010, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, ss.232.
 •  Jest tyle do powiedzenia. Język polski. Gimnazjum. Klasa 3, część 1, Warszawa 2011, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR.
 • Jest tyle do powiedzenia. Język polski. Gimnazjum. Klasa 3, część 2, Warszawa 2011, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR.

 

współredakcja tomów:

 • Gillies, Tłumaczenie ustne – poradnik dla studentów, Wydawnictwo „Tertium", Kraków 2001.
 • J.F.Rozan, Notatki do tłumaczenia konsekutywnego, Wydawnictwo „Tertium", Kraków 2002.
 • Język trzeciego tysiąclecia II, tom 1, Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, seria Język a komunikacja 4, Wydawnictwo „Tertium", Kraków 2002.
 • Język trzeciego tysiąclecia II, tom 2, Polszczyzna a języki obce: przekład i dydaktyka,seria Język a komunikacja 4, Wydawnictwo „Tertium" , Kraków 2002.
 • Język trzeciego tysiąclecia III, tom 3: Język polski i języki obce – kontakty, kultura, dydaktyka, seria Język a komunikacja 8, Wydawnictwo „Tertium" , Kraków 2005.