dr Tomasz Bilczewski

ur. w 1978 r. w Krakowie, ukończył z wyróżnieniem polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2008-2010 wicedyrektor, a od roku 2010 dyrektor Centrum Studiów Humanistycznych. Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polonistycznych na Wydziale Polonistyki. Wraz z Prof. Michałem Pawłem Markowskim kieruje anglojęzycznym programem doktorskim, będącym również częścią międzynarodowych studiów doktoranckich Cultural Studies in Literary Interzones (komparatystyka literacka, kultura wizualna i antropologia), prowadzonych przez konsorcjum 16 uniwersytetów z Europy, Azji, Australii i obu Ameryk (2009-2018). Doktorat uzyskał w r. 2008 na podstawie pracy Komparatystyka literacka jako sztuka interpretacji w kontekście badań nad przekładem. W latach 2002-2005 pełnił funkcję sekretarza Rektora UJ. Absolwent warszawskiego Collegium Invisibile (2002, teoria literatury, literaturoznawstwo porównawcze). Trzykrotny laureat stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (1999-2002), stypendysta, m.in., Funduszu im. Stanisława Estreichera (2004), Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (2004 oraz 2005), Fundacji Karoliny de Brzezie Lanckorońskiej (Londyn, 2005). Realizował projekty badawcze w University of Oxford, Université Paris IV Sorbonne, Centre for Translation, Communication and Culture, KU Leuven (2005 i 2007). Czterokrotnie otrzymał Nagrodę Rektora UJ (2003, 2004, 2005, 2010). W latach 2005-2007, w ramach programu dydaktyczno-badawczego finansowanego przez Fundację Kościuszkowską, był wykładowcą języka i kultury polskiej w Indiana University, Bloomington. W roku 2007 został absolwentem "CETRA Research Programme in Translation Studies", KU Leuven, a w r. 2008 stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach subsydium profesorskiego "Mistrz" Prof. Michała Pawła Markowskiego. Laureat Nagrody Premiera za pracę doktorską w roku 2009 oraz stypendium "Zostańcie z nami" przyznawanego przez tygodnik "Polityka" w roku 2010. W latach 2011- 2012 otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Kierownik grantu Literatura narodowa wobec nowoczesnej komparatystyki: reprezentacje, interpretacje, translacje prowadzonego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (2013-2018).

Zainteresowania naukowe: komparatystyka literacka, teoria literatury, historia literatury, teoria przekładu ("translation studies"), nauczanie języka polskiego jako obcego.

Książki:

Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Kraków: Universitas, Horyzonty Nowoczesności, 2010, s. 444.

Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010 (autorska antologia), s. 640.

Lindsay Waters, Zmierzch wiedzy. Przemiany uniwersytetu a rynek publikacji naukowych, Kraków: Homini, 2010 (przekład), s. 100.