Historia

Podyplomowe Studium Retoryki powstało w 1995 roku w Instytucie Filologii Polskiej UJ (obecnie Wydział Polonistyki UJ) z inicjatywy ks. prof. dra hab. Wiesława Przyczyny przy współudziale prof. dra hab. Andrzeja Borowskiego, prof. dr hab. Haliny Kurek i prof. dr hab. Renaty Przybylskiej z UJ oraz biskupa prof. dra hab. Wacława Świerzawskiego, księdza doc. dra hab. Edwarda Stańka i ojca dra hab. Gerarda Siwka CSsR z Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II). Program nauczania został opracowany przez prof. dr hab. Renatę Przybylską - pierwszego kierownika Studium Retoryki.

W inauguracji, która odbyła się 13 października 1995 roku, uczestniczyli przedstawiciele władz obydwu uczelni, wykładowcy, studenci i zaproszeni goście. Prof. dr hab. Andrzej Borowski, ówczesny dyrektor Instytutu Filologii Polskiej, w swoim przemówieniu mówił o związkach łączących nauki teologiczne z humanistycznymi i dodał, że inauguracja Podyplomowego Studium Retoryki, w której biorą udział teologowie z PAT i humaniści z U], jest znakiem powrotu do normalności. Prof. dr hab. Franciszek Ziejka — prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego - zauważył, że dzięki Studium, nauczanie retoryki jako oddzielnego przedmiotu wraca na uniwersytet po przeszło dwustu latach nieobecności. Prorektor Papieskiej Akademii Teologicznej ks. prof. dr hab. Józef Makselon wyraził natomiast nadzieję, że krakowska Szkoła Retoryki — dzięki połączeniu sprawności retorycznej z refleksją teologiczną — pozwoli słowu odzyskać jego pierwotny blask i stanie się miejscem, w którym naucza się przekazywania prawdy. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Stanisław Waltoś z Wydziału Prawa UJ, po czym nastąpiło wręczenie indeksów pierwszym 28 studentom.

Ważną datą w historii Szkoły był dzień 17 października 1996 roku. W tym dniu bowiem została zawarta umowa o współpracy pomiędzy dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej UJ prof. dr. hab. Andrzejem Borowskim i dyrektorem Instytutu Liturgicznego PAT bp. prof. dr. hab. Wacławem Świerzawskim. Na mocy tej umowy kierownik, należącego do Instytutu Liturgicznego, Podyplomowego Studium Homiletyki wchodzi w skład Rady Programowej Szkoły Retoryki; studenci homiletyki mają prawo uczestniczenia w zajęciach z retoryki, a studenci retoryki mogą brać udział w wykładach i ćwiczeniach z homiletyki; obie strony zobowiązują się do troski o rozwój Szkoły.

Znaczącym wydarzeniem była konferencja naukowa na temat "Retoryka dziś - teoria i praktyka", zorganizowana przez Studium Retoryki wspólnie z Podyplomowym Studium Homiletyki w Krakowie w dniach 22-23 listopada 1999 roku. Podczas tej konferencji, która zgromadziła około 150 uczestników reprezentujących ważniejsze ośrodki naukowe w kraju, wygłoszono 49 referatów. Większość z nich ukazała się w tomie pokonferencyjnym zatytułowanym "Retoryka dziś. Teoria i praktyka", wydanym w ramach serii homiletycznej Redemptoris Missio (tom XX) pod redakcją Renaty Przybylskiej i Wiesława Przyczyny.

(na podst. artykułu R. Przybylskiej i W. Przyczyny "Nauczanie retoryki na studiach podyplomowych na przykładzie Podyplomowego Studium Retoryki w Krakowie")

Kierownicy studium:

prof. dr hab. Renata Przybylska (1995-2005)

dr Maria Madejowa (p.o. kierownik 1997/1998)

dr Michał Rusinek (2005-2007)

dr Joanna Hobot (2007/2008)

dr Aneta Załazińska  (od 2009-2014)

dr. Beata Drabik-Frączek (od 2014/2015)

Opiekun studium z ramienia UPJPII:

ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna