Organizacja studium

 

 

 

 

 

Studium jest przeznaczone dla osób z wyższym wykształceniem. Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w piątki wieczorem i w soboty. W roku akademickim przewidziano 15 sesji, a w drugim – 8. Każda sesja liczy 10 godzin wykładowych. O terminach zajęć słuchacze są powiadamiani na początku roku.

Ze względu na założone cele dydaktyczne, a zwłaszcza niezbędność kształcenia umiejętności praktycznych, zajęcia odbywają się w niewielkich grupach. Tylko wtedy możliwa jest indywidualna analiza i korekta błędów, poprawa konspektów przemówień i — co najistotniejsze — jest czas na to, aby wszyscy słuchacze mogli w toku zajęć wygłaszać przygotowane wystąpienia.

Zajęcia są prowadzone metodą wykładów, ćwiczeń i praktycznych warsztatów. Wykorzystuje się środki audiowizualne do nagrywania wystąpień słuchaczy, a następnie wszechstronnie analizuje się tak uzyskany materiał poglądowy. Słuchacze przygotowują też prace pisemne, które są następnie oceniane, oraz — w formie cząstkowej — krótkie wystąpienia mówione wdrażające ich do dłuższych form.

Ponieważ Szkoła ma kształcić przede wszystkim umiejętności praktyczne, w programie nie przewiduje się odrębnego kursu ani historii, ani teorii retoryki, choć oczywiście, elementy wiedzy z tego zakresu są wplecione w treści nauczania poszczególnych przedmiotów na tyle, na ile jest to konieczne. Dbamy też, by nie przeciążać słuchaczy nadmiarem terminologii.

Pierwszy rok studiów kończy się egzaminem, polegającym na wygłoszeniu przed audytorium złożonym ze wszystkich słuchaczy i komisją egzaminacyjną wybranego rodzaju przemówienia. Zwieńczeniem Studium jest natomiast złożenie egzaminu dyplomowego — wygłoszenie i obrona przemówienia przed komisją egzaminacyjną oraz audytorium złożonym ze słuchaczy roku pierwszego.