prof. dr hab. Karol Klauza

aktualnie dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL i kierownik Katedry Semiotyki i Retoryki Dziennikarskiej. Przygodę z retoryką rozpoczął w szkole średniej wkuwając na pamięć mowy przeciw Katylinie a kontynuował to zainteresowanie podczas studiów filozoficznych w Krakowie i Rzymie. Odkrył wówczas nie tylko Kwintyliana i Baltazara Gracjana SJ ale i polskiego klasyka, Stanisława Papczyńskiego z jego podręcznikiem retoryki "Prodromus Reginae Artis. Zaangażowany w krakowskie studia retoryczne na UJ od początku ich istnienia wykłada etykę i estetykę wyprofilowaną na specyfikę powołania mówcy. Fundamentem dla tak pojętego wykładu stały się lata współpracy z czołowymi etykami polskimi ze szkoły Karola Wojtyły na KUL: profesorami Tadeuszem Styczniem i Andrzejem Szostkiem w ramach Instytutu Jana Pawła II KUL. Odkrycie zasad naukowych estetyki dla retorów związane było z moimi studiami nad "milczącą retoryką" wschodniej ikony. Zawiodło mnie ono na ścieżkę piękna, które pozostaje nierozłącznym kryterium każdego mówcy.

Spotkania ze studentami Retoryki UJ traktuję jako ubogacające studium przypadków i pluralizmu zastosowań klasycznych zasad etyki i estetyki w profesjach, jakie ci studenci realizują w życiu. Razem stanowi to wspólny wkład w dynamizm krakowskiej Almae Matris. Warto przeżyć taką intelektualną przygodę!