dr hab. Jarosław Fazan

jednostka: Katedra Krytyki Współczesnej WP UJ
pokój: 53        
telefon: (12) 663-14-18, wewn. 1418 
e-mail: jarosław.fazan@uj.edu.pl


funkcje: Prodziekan ds. studenckich Wydziału Polonistyki UJ

 

Historyk i krytyk literacki

Najważniejsze publikacje

Książki

Od metafory do urojenia. Próba patografii Tadeusza Peipera (2011)

„Ale Ja nie Bóg": kontemplacja i teatr w dziele Mirona Białoszewskiego (1998)

Redakcja

Żagary. Środowisko kulturowe grupy literackiej, red. T. Bujnicki, K. Biedrzycki, J.Fazan (2009)

Opracowanie naukowe

Tadeusz Peiper, Wśród ludzi na scenach i na ekranie, t. 1 i 2, przedm. S. Jaworski, oprac. tekstu i koment. K. i J. Fazanowie (2000)

Tadeusz Peiper, Gabriela Zapolska jako aktorka, przedm., oprac. tekstu i koment. J. Fazan (2004)